مقاله تخصصی

مقاله تخصصی

کاغذ تخصصی نوعی کاغذ با استفاده خاص و خروجی محدود مانند کاغذ رنگی، کاغذ لمسی، کاغذ مروارید، کاغذ برجسته و غیره است و می تواند به طور گسترده ای برای جعبه های بسته بندی و پوشش کتاب استفاده شود. در همین حال، ان را در دسترس به ورقه ورقه انواع مقالات تخصصی با هیئت مدیره خاکستری.
Img